(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени като приложения в тях, и се образува служебна преписка. Когато липсват някои от описаните като приложения документи, това обстоятелство се отразява в регистъра и върху наличния документ.

Чл. 15. (1) В дирекцията на природния парк се води регистър на договорите на хартиен носител.

(2) При вписване на договорите в регистъра, върху тях се поставят последователни регистрационни номера.

(3) Екземпляр от вписания в регистъра договор, ведно с приложенията, които са неразделна част от него, се съхранява като приложение към регистъра.

Чл. 16. В дирекцията на природния парк се води на хартиен носител регистър за извършените проверки на дейността на дирекцията. (2) Като приложение към регистъра се съхраняват: 1. документът, на основание, на който е извършена проверката; 2. документът, в който са отразени резултатите от извършената проверка.

Чл. 17. Работното време на дирекцията е от 8,30 до 17,00 ч. с обедна почивка от 12,30 до 13,00 ч.


Глава четвърта
ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 18. Дирекцията се финансира от:

1. държавния бюджет;

2. предоставени целеви средства от външни финансиращи институции и организации по предварително съгласувани с ИАГ програми и проекти;

3. дарения.

Чл. 19. Финансирането от бюджета се извършва въз основа на финансова план-сметка за издръжка и мероприятия, която ежегодно се утвърждава от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

Чл. 20. Дирекцията формира приходи от дейността си от:

1. извършване на административни услуги;

2. продажба на печатни издания, сувенири и други материали с логото или наименованието на природния парк;

3. образователна, водаческа и консултантска дейност;

4. рекламна дейност;

5. други дейности, разрешени от закона и водещи до постигане целите на парка и защитените зони.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Правилникът се приема на основание чл. 161 от Закона за горите и във връзка с чл.52, ал.3 от Закона за защитените територии.

§2. Изпълнението на правилника се възлага на директора на дирекцията на природния парк.

§3. Правилникът влиза в сила от датата на обнародването му в Държавен вестник.


Изпълнителен директор: Тони Кръстев


страница 1 2 3 4 [5]