5. представя в ИАГ годишен план за работа през следващата календарна година в срок до 31 октомври всяка година;

6. отговаря за въвеждането и гарантира адекватното функциониране на система за финансово управление и контрол;

7. отговаря за предоставеното му имущество и активи;

8. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите в дирекцията;

9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в дирекцията;

10. разрешава отпуските и командирова в страната служителите на дирекцията;

11. подготвя и представя за съгласуване в ИАГ проект на бюджет на дирекцията;

12. спира дейности и строителство в защитени територии – държавна, общинска и частна собственост, извършвани в нарушение на утвърдените планове за управление и устройствени и технически планове и проекти;

13. при извършване на залесяване в горски територии, попадащи в границите на природния парк, съгласува дейностите и технологичния план за залесяване в случаите, когато са извършени промени в горскостопанските планове или програми;

14. участва в комисиите по § 3, ал. 4 от ПЗР на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (обн., ДВ, бр. 64 от 2011 г.; изм., бр. 63 от 2013 г.) в случаите, когато промяната на сечта е в насаждение на територията на природния парк;

15. съгласува предложенията по чл. 125, ал. 2 от Закона за горите за определяне на горските територии на територията на природния парк, в които е забранена пашата на селскостопански животни;

16. се разпорежда с дълготрайни материални активи и други основни средства на дирекцията на стойност до 1000 лв. след съгласуване с Изпълнителната агенция по горите;

17. планира и отчита ежегодно дейността на дирекцията пред ИАГ;

18. след съгласуване с ИАГ издава предписания като превантивна мярка за недопускане на нарушения на националното и европейското природозащитно и горско законодателство в териториалния обхват на дейност на дирекцията или като мярка за отстраняване на последиците от допуснати нарушения;

19. санкционира нарушителите в предвидените от закона случаи;

20. издава общи и индивидуални административни актове в рамките на своите правомощия;

21. издава заповеди в границите на предоставени му правомощия;

22. прави предложения пред изпълнителния директор на ИАГ за изменение и допълнение на нормативни актове, касаещи дейността на дирекцията;

23. предлага на изпълнителния директор на ИАГ мерки по провеждане на политиката в областта на опазването на околната среда и устойчивото стопанисване на горите;

24. осъществява сътрудничество и контрол с други органи по формирането, изпълнението и контрола на дейностите, касаещи опазването на околната среда и устойчивото стопанисване на горите;

25. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на дирекцията;

26. изпълнява и други функции, свързани с дейността на дирекцията, възложени му с нормативни или административни актове.

Чл. 9. (1) Директорът, в случаите разрешени от закона, може да делегира с писмена заповед на други служители от дирекцията свои правомощия, като определя функциите им.

(2) При отсъствие на директора, за всеки конкретен случай, функциите му се изпълняват от определено с негова писмена заповед длъжностно лице от състава на дирекцията.

Чл. 10. Структурата и числеността на дирекцията се определят в длъжностното разписание на Дирекцията.

Чл. 11. Задълженията и отговорностите на служителите в дирекцията на природния парк се определят с длъжностни характеристики, утвърдени от директора.

Чл. 12. (1) Непосредственият контрол върху дейностите, осъществявани в териториалния обхват на дейност на дирекцията се извършва от горски инспектори.

(2) Горските инспектори са на пряко подчинение на директора на дирекцията и се назначават по реда и условията на чл. 198 от Закона за горите.

Чл. 13. (1) Като съвещателен орган по въпросите, свързани с управлението и развитието на парка, към дирекцията може да бъде създаден консултативен съвет.

(2) Устройството, функциите и задачите на консултативния съвет се определят с правилник, утвърден от изпълнителния директор на ИАГ.

Чл. 14. (1) Документите, изпратени до дирекцията от държавни органи, юридически или физически лица, се завеждат във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването им.


страница 1 2 3 [4] 5