30. санкционира нарушители в предвидените от Закона за горите случаи;

31. изпълнява целево финансирани дейности от държавата, общините, неправителствените и стопанските организации и гражданите, водещи до постигане целите за управление на парка;

32. съгласно нормативните документи съгласува всички горскостопански дейности и документи за района на дейност на ДПП;

33. участва в комисиите на ИАГ и РДГ, както и при писмена покана за участие в комисии на регионалните структури на МЗХ, МОСВ, МРР, МВР, при осъществяване на контрол от тяхна страна в района на дейност на ДПП;

34. предоставя информация за парка и оказва съдействие на заинтересувани организации и лица;

35. извършва административно обслужване, административни услуги и вътрешни административни услуги по смисъла на Закона за администрацията;

36. организира доброволческата дейност в териториалния обхват на дейност на дирекцията, свързана с предмета на дейност на дирекцията;

37. извършва услуги и дейности за трети лица след съгласуване с изпълнителния директор на ИАГ;

38. организира специализирана група от служители на ДПП за участие в гасене на горски пожари;

39. разработва годишен план за работа през следващата календарна година; планът включва всички предвидени за изпълнение дейности по опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, поддържане и развитие на туристическата инфраструктура, образователни програми и други в съответствие с плана за управление на природния парк и на останалите категории защитени територии, попадащи в териториалния обхват на дейност на дирекцията; планът се утвърждава от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите;

40. в срок до 31 януари на всяка календарна година изготвя отчет за дейността на дирекцията през предходната година по образец, одобрен от директора на дирекция "Гори и лесовъдски дейности";

41. изпълнява и други дейности, възложени с нормативни и административни актове, както и дейности, възложени по силата на междуведомствени споразумения и договори или възложени от министъра на земеделието и храните или изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите;

42. участва при извършване на комплексни проверки от съответната/съответните регионални дирекции по горите в района на дейност на ДПП.


Глава трета
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА ДИРЕКЦИЯТА

Чл. 6.(1) Дирекцията е на пряко подчинение на Изпълнителната агенция по горите и се създава и закрива със заповед на изпълнителния директор на ИАГ, след съгласуване с министъра на земеделието и храните.

(2) Седалището и адресът на управление на дирекцията е гр. Шумен, ул. „Стара Планина“ № 2.

(3) Методическо ръководство на дейността на дирекцията се осъществява от дирекция „Гори и лесовъдски дейности” към Изпълнителната агенция по горите.

Чл. 7.(1) Дирекцията на природния парк се ръководи и представлява от директор, който осъществява правомощията си в териториалния обхват на дейност на дирекцията.

(2) Директорът на дирекцията се назначава от изпълнителния директор на ИАГ, а останалите служители - от директора на ДПП.

(3) Директорът се назначава с трудов договор след провеждане на конкурс. Договорът се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

(4) Директор на дирекцията на природния парк може да бъде лице с висше лесовъдско образование по смисъла на § 1, т. 32 от допълнителните разпоредби на Закона за горите или с висше образование по специалност "Екология и опазване на околната среда" с образователно-квалификационна степен "магистър", с трудов стаж по специалността не по-малко от 7 години, придобит след завършване на висшето образование.

(5) Правомощията на директора на ДПП се определят с длъжностна характеристика, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

(6) Директорът осъществява правомощията си пряко и чрез администрацията на дирекцията.

Чл. 8.Директорът:

1. представлява дирекцията;

2. организира, ръководи, контролира и отговаря за дейността на дирекцията;

3. е третостепенен разпоредител на бюджетни кредити и други целеви средства на дирекцията;

4. издава вътрешни за дирекцията правила и правилници, разработени в съответствие с действащото законодателство;


страница 1 2 [3] 4 5