8. организира извършването на научна дейност, свързана с управлението, стопанисването, устройството и опазването на горските, земеделските и нарушените територии, включени в териториалния обхват на дейност на дирекцията;

9. изготвя заданията на плановете за управление на парка;

10. участва в процеса на разработване и изпълнява плановете за управление на природния парк и защитените зони в териториалния обхват на дейност на дирекцията и свързаните с тях устройствени и технически планове и проекти;

11. предлага на компетентните органи промени в плановете за управление на природния парк, заповедите, проектите, плановете и програмите с цел устойчиво използване на природните ресурси, опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие, развитие на туризма и рекреацията, опазване на културното наследство;

12. участва в процедурата на разработване и обсъждане на устройствени и технически планове и проекти, областните планове за развитие на горските територии, горскостопанските планове и програми, засягащи защитените територии и зони в териториалния обхват на дейност на дирекцията;

13. участва в комисии за приемане на проекти за строителство в териториалния обхват на дейност на дирекцията;

14. подготвя становища по прилагане на плановете за управление, заповедите за обявяване и прекатегоризиране на защитената територия, плановете, проектите и програмите, приемани по реда на действащото законодателство в областта на горите, водите, лечебните растения, лова и опазването на дивеча, защитените територии и биологичното разнообразие, устройство на територията и участва в процеса на тяхното приемане;

15. участва в наблюдението и сигнализацията по защита на горските територии от болести, вредители и други повреди, както и опазване и защита от горски пожари;

16. участва в приемането на областните планове за развитие на горските територии, инвентаризацията и горскостопанските планове за горите и земите, които попадат в териториалния обхват на дейност на дирекцията;

17. осъществява контрол по спазване на Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за защитените територии, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за лечебните растения, Закона за биологичното разнообразие, Закона за водите, Закона за опазване на селскостопанското имущество, Закона за опазване на земеделските земи и подзаконовите актове по прилагането им, както и по други закони и нормативни актове, за които е упълномощена от органа по прилагането им;

18. контролира спазването на режимите, нормите и условията, определени със заповедите за обявяване и с плановете за управление на природния парк, защитените зони и защитените територии от други категории, които попадат в териториалния обхват на дейност на дирекцията;

19. организира и извършва дейности по опазване на културното наследство съвместно с компетентните регионални органи, структури на централната и общинската власт, както и собствениците и ползвателите на съответните културни ценности;

20. може да организира и извършва дейности, свързани с културните традиции – фестивали, симпозиуми, пленери, събори;

21. подпомага организирането на борбата с горски пожари и осъществява контрол по изпълнение на мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари;

22. участва в контрола по възобновяването, стопанисването и защитата на горските територии в границите на природния парк;

23. участва в контрола по опазването на горските територии, както и на дивеча и рибните ресурси във водните обекти, ползвани за любителски риболов в горските територии в границите на природния парк;

24. създава и поддържа архив и база данни за: състоянието на горите; растителните и животинските видове и местообитания под специален режим; флористичното, растителното и фаунистичното разнообразие; рекреационния и туристическия потенциал; културните ценности и други обекти и дейности в териториалния обхват на дейност на дирекцията;

25. поддържа връзки с държавни институции и организации, научни и образователни институции, неправителствени организации, физически и юридически лица, заинтересовани или работещи в областта на опазване на биоразнообразието, горите, културното наследство, рекреацията и туризма;

26. поддържа връзки с администрациите на други природни и национални паркове в страната и в чужбина, включително членува в професионални, национални и международни организации с нестопанска цел, след съгласуване с ИАГ;

27. взаимодейства с местните органи на МВР, МЗХ и ИАГ, ГД "Пожарна безопасност и защита на населението", планинските спасителни служби и общините за координирани действия срещу пожари и други бедствия, аварийни замърсявания, бракониерства и други в териториалния обхват на дейност на дирекцията;

28. участва в административни производства, касаещи застроени поземлени имоти и дейностите в тях, попадащи в териториалния обхват на дейност на дирекцията;

29. осъществява специализиран контрол в териториалния обхват на дейност на дирекцията на природния парк самостоятелно и чрез горски инспектори;


страница 1 [2] 3 4 5