Мултимедиен определител на летящата фауна в Природен парк "Шуменско плато"

Шуменското плато е интересно геоморфоложко образувание в източните предели на Дунавската хълмиста равнина, обособило се в резултат на ерозийната дeйност на протичащите тук води. Природен парк "Шуменско плато" е разположен на едноименното Шуменско плато и е обявен за защитена територия на 5 февруари 1980 год. с цел съхраняване на ценните растителни и животински видове.

Географското разположение на Природен парк “Шуменско плато”, климатичните условия и специфичните релефни особености на Шуменското плато обуславят богатото биологично разнообразие и го правят привлекателно местообитание за много представители на животинския свят.

В настоящия определител на летящата фауна в Природен парк “Шуменско плато” са включени представители от Клас Бозайници и Клас Птици.

Клас Бозайници
Клас Птици
Съдържание
Изтегли файл съдържание
Разред Прилепи
Разред Щъркелоподобни
Разред Соколоподобни
Разред Кокошоподобни
Разред Жеравоподобни
Разред Дъждосвирцоподобни
Разред Гълъбоподобни
Разред Кукувицоподобни
Разред Совоподобни
Разред Козодоевоподобни
Разред Бързолетоподобни
Разред Синявицоподобни
Разред Кълвачоподобни
Разред Врапчоподобни