OБЩА ИНФОРМАЦИЯ
ПРОЦЕДУРИ ПО РЕДА НА ЗОП
01.04.2015 - Публична покана по реда на ЗОП: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект:„УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ШУМЕНСКО ПЛАТО“ 24.03.2015 - Открита процедура по реда на ЗОП: СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИРОДЕН ПАРК "ШУМЕНСКО ПЛАТО"13.03.2015 - Открита процедура по реда на ЗОП: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ПЕЩЕРА „БИСЕРНА”17.02.2015 - Открита процедура по реда на ЗОП: „Доставка на оборудване за двата етажа на информационен център „Кьошковете”, буферно помещение пред пещера „Бисерна” и интерпретативен модул „Карст и пещерна фауна” в ЛИЦ на Природен парк „Шуменско плато”27.01.2015 - Публична покана по реда на ЗОП: Доставка на 5 бр. велосипеди към Специализиран маршрут за планинско колоездене в категория „спускане“, екипировка и резервни части към тях23.12.2014 - Открита процедура по реда на ЗОП: Строително-монтажни работи за изграждане на обекти: Буферно (приемно) помещение и пещерна инфраструктура за пещера "Бисерна" и преустройство и разширение на обект: Летен информационен център08.12.2014 - Открита процедура по реда на ЗОП: Строително-монтажни работи за изграждане на обекти на територията на Природен парк "Шуменско Плато"20.11.2014 - Договаряне без обявление по ЗОП: "Предоставяне на юридически услуги при реализацията на проект "Устройство и управление на Природен парк "Шуменско плато"27.06.2014 - Публична покана по реда на ЗОП: "Доставка на 1 брой нов високопроходим автомобил"27.06.2014 - Публична покана по реда на ЗОП: "Изготвяне на план за действие при спешни и непредвидени случаи за ПП "Шуменско Плато"26.06.2014 - Открита процедура по ЗОП: "Изграждане на административен етаж (надстройка на сграда-Информационен център "Кьошковете")10.02.2014 - Публична покана по реда на ЗОП: "Проектиране на инвестиционни проекти"19.04.2013 - Договаряне без обявление по ЗОП: "Изграждане на тунелна връзка и изолиращи прегради"09.04.2013 - Открита процедура по ЗОП: "Изграждане на информационен център (ИЦ) на ПП "Шуменско плато"02.04.2013 - Публична покана по реда на ЗОП: "Доставка на копирна хартия и тонер за принтери"18.03.2013 - Договаряне без обявление по ЗОП: "Предоставяне на юридически услуги при реализацията на проект "Природен парк "Шуменско плато" – европейски парк за бъдещето"14.03.2013 - Открита процедура по реда на ЗОП: "Дейности по информираност и публичност"14.12.2012 - Открита процедура по ЗОП: "Опазване, поддържане и възстановяване на горски, тревни и храстови местообитания, чрез постигане на БПС на територията на ПП "Шуменско Плато" - тип 9150, Тип 91МО, Тип 91GО, Тип 91НО, Тип 6210, Тип 6510"14.12.2012 - Договаряне без обявление по ЗОП: "Дейности по поддържане на типове природни местообитания на територията на ПП "Шуменско Плато" – Тип 6210, Тип 6510, Тип 91МО, Тип 91GО, Тип 91НО"09.11.2012 - : "Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект "Устройство и управление на Природен парк "Шуменско плато"04.10.2012 - Публична покана по реда на ЗОП: "Доставка на канцеларски материали, техническо оборудване, софтуер, консумативи и др. за административни цели"
ЕЛЕКТРОННА ПРЕПИСКА
идентификационен номер 20 от дата: 24.03.2015
Име: СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИРОДЕН ПАРК "ШУМЕНСКО ПЛАТО"

Процедура: Открита процедура по реда на ЗОП

Проект: "Устройство и управление на Природен парк "Шуменско плато" изпълняващ се по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", приоритетна ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие"

Описание: Изработване на информационни материали и пособия за популяризиране на поддържащи и възстановителни дейности в гори земи и водни площи. Изграждане на велосипеден маршрут. Ремонт на витрина и поставяне на големи информационни табла. Изграждане на коневръз с навес. Ремонт на туристически заслони. Ремонт на кътове за отдих. Ремонт на туристически беседки. Реиновация, подмяна и обезопасяване на детски кътове. Ремонт на детски интерпретативен образователен кът „Горско училище”. Ремонт на алея за хора с увреждания. Обновяване на основни туристически пешеходни и велосипедни маршрути. Заличаване на нерегламентирани маркировки. Ремонт на пътища от трошенокаменна настилка. Ремонт на стартови площадки за парапланеризъм, категория „Склоново реене”и определяне място на обособяване и последващо изграждане на площадка- 5 старт „запад”. Доставка на материали за ремонт на кътове за отдих и доброволен труд.

СЪДЪРЖАНИЕ

Документация от дата:24.03.2015 г.

Техническо задание от дата:24.03.2015 г.

Въпроси и отговори от дата:01.04.2015 г.

До средствата за масово осведомяване от дата:05.05.2015 г.

Протокол от дата:05.05.2015 г.

Протокол от дата:11.05.2015 г.

Решение П-13/11.05.2015 г. от дата:11.05.2015 г.

Информация за сключен договор от дата:11.06.2015 г.

Информация за извършени плащания от дата:28.07.2015 г.